عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرب و روی ایران (فسرب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/04/21


 

تحلیل نموداری فسرب:

6a92f2dفسرب 21.png

 

 

همانگونه که در چارت مشخص است حرکت صعودی اخیر سهم در قالب یک ایمپالس صعودی در حال تکمیل است. با اصلاح میان مدت موج 4 سهم به محدوده قیمتی مناسبی رسیده است و با افزایش تقاضا وارد موج 5 شده ایم.

موج 5 از 5 میتواند در شرایط مطلوب به سقف کانالیزه نزدیک گردد.

310-315  اولین مقاومت جدی کوتاه مدتیست.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش