عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لیزینگ ایرانیان (وایران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/29


چارت روزانه

67e4f6cوایراننننننن.png

 

در حال تکمیل ریز موج های موج C از ABC اصلاحی در قالب موج 2 یا بی هستیم. به نظر میرسد در محدوده 145 تومان با حد ضرر خط روند داخلی ابی رنگ برگشت قیمتی در قالب موج 4 کوتاه مدت داشته باشیم و با تکمیل 5  بتوان رشد میان مدتی را تجربه نمود . کمی زمان می خواهد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش