عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كربن‌ ايران‌ (شكربن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/01


چارت هفتگی:

8644dfbشکربن.png

 

شکربن در روند اخیر در حال تکمیل ریز موج های اخر از موج B است و احتمالا با شکست سقف مثلث وارد موج C شده  و رشد آن تایید می گردد که این موج می تواند صعود میان مدت را برای سهم داشته باشد. سقف کانالیزه و سقف قبلی موج A دو مقاومت پیش روی این رشد قرار گیرد. 

در صورت نیاز به روز رسانی خواهد شد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش