عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كارخانجات‌ قند قزوين‌ ( قزوین)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/09


تحلیل قبل و به روز رسانی قزوین در یک سناریو:

389804cقزوین.png

 

 

در تکمیل موج Y از WXY هستیم.

ریز موج A آن در مسیر رشد اتمام یافته و B در حال تکمیل است. پس از پایان این موج انتظار یک رشد در قالب موج C از Y میرود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش