عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/17


3 تحلیل پیشین از  سهم و تحقق روند :

 

a189702fes.png

35298b0فسرب.png

 

 

 

به روز رسانی سهم - مرحله 4:

2cdc44fفسربب.png

مشاهده میشود موج 2 از 5 این ایمپالس تکمیل شده و در اصلاحی در قالب 2 داشتیم.

رشد اخیر به نظر ادامه دار باشد و موج 3 از 5 را تکمیل خواهیم نمود.

حمایت 270 

مقاومت 400 -500

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش