عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت ایرانول (شرانل) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/17


تحلیل قبل و به روز رسانی شده: 

تحقق تحلیل و سناریو:

e8f526eشرانلللللللل.png

در تکمیل الگوی شمارش فوق:

موج A از Yهستیم و ریز موج اصلاحی 4 را به نظر با رعایت حد حمایت به اتمام میرساند.

پس از آن یک رشد در قالب 5 از 5 برای این سهم متصورم.

مقاومت ها 630- 810 میان مدت. حد ضرر 510

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش