عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/18


تحلیل نموداری در تایم روزانه بلندمدت:

9b40475خودرووووووو.png

خودرو در صورت افزایش حجم تقاضا با رعایت حد ضرر 235 می تواند  دو هدف کوتاه و میان مدت (3 تا 6 ماهه)  295 -300 حدودی و 380-390 را دنبال نماید. روند این سهم تکرار پذیر بوده و بعد از اصلاح های بلند مدت رشد های تند و تیزی را تجربه نموده است.

 فنر سهم کم کم جمع شده است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش