عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مارگارين‌ (غمارگ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/30


غمارگ در تایم فریم هفتگی و روزانه :

0b38018غمارگ.png

 

سهم از پیک قیمتی حدود 65 درصد اصلاح را میان مدت تجربه نموده و اخیرا با افزایش تقاضا همراه شده است. به نظر می رسد الگوی هارمونیک AB=CD را تکمیل نماید و بازوی D و یک رشد را تجربه نماید. 

 

حمایت معتبر 140

و مقاومت ها: 180-230و 270 -305 لحاظ گردد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش