عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مهر کام پارس(خمهر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/30


نمای روزانه و یک سناریو:

0f684bbخمهرررررررر.png

 

در حال تکمیل موج B  زمان بر از یک کارکشن در قالب ABC میباشد.


در تکمیل الگوی فوق انتظار میرود میان مدت یک رشد تحت عنوان D و سه موجی داشته باشد. که a, b از آن شکل گرفته و الان یک c صعودی داریم. 


 حمایت معتبر 125 لحاظ گردد 
مقاومت مهم 260 250

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش