عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی شرکتهای صنعت پتروشیمی (پارسان، وغدیر، پترول، وپترو، تاپیکو، وصندوق، فارس)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/03/02


برآورد ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری پتروشیمی

4c93cbepetro970302.jpg

توضیحات

1. در محاسبات از آخرین صورتهای مالی شرکتها و گزارشات ماهانه استفاده شده است.

2.  در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی تاپیکو با توجه به اینکه عمده سهم پرتفوی غیر بورسی را ستاره خلیج فارس تشکیل می دهد و تاپیکو مالک 49 درصد از سهام این شرکت است باتوجه به ظرفیت شرکت و سود دهی در سالهای آینده و تنزیل جریانهای نقد حاصل از بهره برداری آن، ارزش روز آن 12 هزار میلیارد برآورد می گردد که سهم تاپیکو از این قسمت 6500 میلیارد تومان است.

 

**در صورتی که برای ستاره خلیج فارس ارزش افزوده ای در نظر نگیریم NAV تاپیکو 180 تومان به دست می آید و در حال حاضر سهام در محدوده 86 درصد NAV خود معامله میگردد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش