عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/05


تحلیل نماد ذوب کمی دشوار است چون عوامل زیادی در نوسان قیمت این سهمشاخص ساز موثر هستند ولی در یک سناریو میتواند در تکمیل موج (B) بزرگ باشد و به صورت یک WXY کامپلکس آن را تکمیل نماید W تمام شده و در موج Xهستیم . اصلاح اخیر میتواند ریز موج a از (X)باشد که باید به سهم زمان داد تا الگوی آن مشخص شود.

 

در نهایت فعلا با حد حمایت : 73-76 سهم رشدی تا محدوده 83 تومان تجربه نموده است.

مقاومت های نزدیک موج صعودی: در صورت عبور از 88 تومان 100 و 116 می باشد.

 

04cacbdذوبببب.png

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری وآموزش