عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی خراسان(خراسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/06


به روز رسانی تحلیل تکنیکال خراسان 

6c23a08خراسان.png

در صورت اتمام موج 4 از C یا سه در تکمیل موج 5 از 5 اخیر،  میان مدت 700  دور از ذهن نیست و در میانه راه مقاومت ها 580-630 لحاظ گردد.

 

حمایت سهم یا حد ضرر آن 500-510 است. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذری و آموزش