عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/12


تایم فریم هفتکی در سهگمت:

 

89b440bسگهمت.png

حمایت معتبر 133و مقاومت مهم : 220 سقف کانالیزه نزولی و در صورت شکست 275 مهم است. 

به نظر میرسد در یک سناریو موج ترکیبی wxy راداشته باشیم و الگوی مثلث در موج y در حال تکمیل باشد. 

در سناریویی دیگر یک فلت+ مثلث می تواند باشد که موج  a و b مثلث تکمیل شده و در cهستیم.

 

در نهایت یک رشد موقت داریم.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش