عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/19


به روز رسانی شد:

034fecfکرماشا.png

 

از اواسط سال 96 سهم را بررسی نموده ایم.
 همانگونه که مشاهده میشود این سهم در یک حرکت کامپلکس WXY بلند مدت به سر برده و موج X آن در قالب مثلی انقباضی به اتمام رسید.

رشید اخیر سهم در چند ماه گذشته موج A از Y بوده و 5 موجی شکل گرفته است. سپس اصلاحی در قالب B داشته ایم که در به روز رسانی مشاهده میشود اگر این Bاز حمایت اشاره شده اصلاح بیشتری نداشته باشد می توان گفت این سناریو همچنان معتبر بوده و با رعایت حد حمایت 275 تومان انتظار تکمیل موج C از Y میرود که  5 موجی است. 


مقاومت های مهم: محدوده :345-365 
و در صورت عبور و تثبیت بالای این محدوده : 425-450

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذری و آموزش