عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعت روي زنگان (زنگان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/20


زنگان- تایم فریم روزانه - به روز رسانی:

1c9f0b1zangan.png

 

مشاهده میشود  در به روز رسانی همچنان حمایت معتبر روند داخلی حفظ شده است و سهم واکنش مثبت به این محدوده دارد. 

در تکمیل موج Y از (B) تحلیل پیشین سناریو به قوت خود باقی است.  ممکن است این موج به صورت یک مثلث شکل گیرد و نوسانات میان مدت در سهم داشته باشیم. مقاومت مهم محدوده1160-1260 لحاظ گردد/

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش