عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال افست‌ (چافست)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/22


چارت روزانه افست در نمای کوتاه مدت و بلند مدت و انتظار یک برگشت روند و سود اوری

مشاهده میشود در یک سناریو ریز موج 5 از 5 موجC در حرکت ترکیبی ما باید تکمیل گردد. با رعایت حد حمایت 10700 انتظار یک نوسان مثبت در سهم میرود. 

در مسیر رشد مقاومتها: 13400 و میان مدت 16300 مهم می باشد.

 

1542b99افست.png

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش