عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/23


کروی در چارت روزانه و نمای کلاسیک:

 

16ff1fcکرویی.png

 

کروی در کف حمایتی مشخص شده با رعایت حد ضرر 310 تومان میتواند مناسب سهامداری میان مدت باشد.

مقاومت های مهم:425-515و 580 بلند مدت 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش