عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌ بافق‌ (كبافق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/27


چارت روزانه- تحلیل به روز شده:

6b90e65کبافق.png

ABC بزرگ در قالب Y در نر گرفته شده است.در  برگشت کبافق و رشد سهم  از یک حمایت (1300) . مقاومت حدودی  2000 سقف قبلی این سهم مهم است.

این اصلاح میتواند در قالب X شکل گیرد. ولی در صورت ادامه اقبال به گروه مربوطه ممکن است اصلاح زمانبر 4 فلت بوده باشد و  این رشد اخیر تازه  موج 5 باشد. در این صورت هدف ها:  2500حدودا و 3400 میان مدت تر مهم است.

 

تحلیل پیشین:

f7e1f2dکبافقققققق.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش