عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت سپاهان (شسپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/28


به روز رسانی یک سناریو

b4fcc63شسپااااا.pngتحقق روند تحلیل و سود آوری سهم در تکمیل ریز موج 5  از  3 بزرگ :

 

مقاومت های مهم: سقف قبلی 17000 و 19200 مهم است. 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش