عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/03/29


فباهنر - یک سناریو در تایم روزانه

 

cf5cc3bفباهنر.png

در تکمیل موج 5 از C در رشد دوسال اخیر هستیم.در این سناریو کل حرکت را یک فلت دانستیم. 

 

مقاومت های مهم: 660 و نهایتا در صورت عبور و ادامه تقاضا در قالب  موج 5 از سی 760 نیز مهم است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش