عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی های شرکتهای سیمانی (سفارس، سیدکو)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/03/30


برآورد خالص ارزش دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری سیمانی

42e60b1siman970323.jpg

توضیحات

1. در محاسبات ارزش خالص دارایی تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی دو شرکت از EPS اعلامی آنها استفاده شده است.

3. سیدکو در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در خرداد ماه، مبلغ 145 ریال سود تقسیم کرده است که چون این مقدار در صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه 96 منظور نشده مبلغ تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش