عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی شرکتهای صنعت دارو (اعتلا، تیپیکو، والبر، دسبحا، وپخش، برکت، شفا)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/03/30


برآورد خالص ارزش دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری دارویی

c73ae75daroo970330.jpg

توضیحات

1. در کلیه محاسبات از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارئه شده شرکتها استفاده شده است.

2.  در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین و همچنین شرکت دارو پخش از eps اعلامی شرکتها برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

3.   در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز از بهای تمام شده برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

4.  ارزش خالص دارایی های برآورد شده برای شرکت گروه دارویی برکت بدون احتساب ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی می باشد در صورتی که برآورد کارشناسی شرکت در اطلاعیه عرضه مبنای محاسبات قرار گیرد ارزش خالص داراییها به   170 تومان افزایش می یابد.

5. والبر مبلغ 60 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه داشته است که این مقدار در حقوق صاحبان سهام لحاظ نشده است و بنابراین با فرض تعداد سهام جدید مبلغ را به حقوق صاحبان سهام اضافه میکنیم.

6. اعتلا در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در اردیبهشت ماه، مبلغ 148 ریال سود تقسیم کرده است که چون این مقدار در صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه 96 منظور نشده مبلغ تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش