عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان (فخوز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/03


یک سناریو و نمای هفتگی سهم:

945a752فخوز.png

 

به نظر میرسد در تکمیل 5 موج C  اخیر دو تارگت سقف کانالیزه 850 حدودی  و نهایتا  980 برای سهم قابل تصور باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش