عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد خردادماه سال مالی 1397 کبافق

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/04/03


شرکت معادن بافق گزارش عملکرد خرداد ماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 1508 تن کنسانتره روی و 194 تن کنسانتره سرب را تولید نموده است. مقدار فروش کنسانتره سرب 1057 تن می باشد و نرخ فروش هر تن کنسانتره سرب 43903 هزار ریال گزارش شده است. کبافق در ماه مذکور فروشی از محل کنسانتره روی نداشته است. مجموع مبلغ فروش در خردادماه 46405 میلیون ریال می باشد و کل مبلغ فروش در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز46405 میلیون ریال می باشد. شرکت در فروردین ماه و اردیبهشت ماه تنها به تولید پرداخته و فروشی نداشته است. کبافق در سال گذشته تنها در ماه های مرداد، شهریور، آذر و اسفند فروش داشته است.

 

7a7a7971.png

 

3738e442.png

 

17b22133.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش