عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/04


از 1800 تومان زاگرس را تحلیل نموده ایم

سناریویی در زاگرس و به روز رسانی:

 

c407e2cزاگرس.png

در سناریویی رشد شارپ اخیر در تکمیل حرکت انگیزشی موج C است. حمایت 3450 حدودی همان مقاومت مهم شکسته شده است.

 

مقاومت هایی که در مسیر بازدهی میتوان متصور بود 4700 - 5200 فعلا لحاظ گردد...در صورت عبور از این محدوده به روز رسانی میشود. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش