عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال زامیاد(خزامیا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/05


خزامیا و یک سناریوی به روز رسانی شده:

هنوز موج (B) از Y بزرگ انگار تکمیل نشده است و در ریز موج های اصلاحی نهایی آن هستیم. با رعایت همان حد ضرر و حمایت پیشین محدوده 60 تومان این سهم در صورت افزایش حجم تقاضا می تواند موج (C) از Y را تکمیل نماید. مقاومت های مهم: 125-135 و 180 تومان است. 

d7ad409خزامیا.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش