عنـوان تحلیل : بررسی گزارش خرداد ماه شرکتهای روانکار (شسپا، شنفت، شرانل، شبهرن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/04/06


بررسی گزارش خرداد ماه شرکتهای روانکار

 

شرانل

بر مبنای این گزارش شرکت در خرداد ماه مبلغ 119 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 11 درصد کاهش را نشان میدهد. فروش شرکت در فروردین ماه 58.2 و در اردیبهشت ماه 133 میلیارد تومان بوده است. در مجموع شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 310.8 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 34 درصدی را نشان می دهد.
 

 مقدار فروش کل شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش 14 درصدی داشته است این در حالی است که سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار فروش با افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

مقدار فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت که سهم 90 درصدی در مبلغ فروش دارند در خرداد ماه 42 هزار مترمکعب در اردیبهشت ماه 50 هزار مترمکعب و در فروردین ماه 22 هزار مترمکعب بوده است.

نرخ فروش انواع روانکار در سال گذشته روندی صعودی داشته اما در ماههای ابتدایی سال 97 کمی کاهش یافته بود. در خرداد ماه افزایش 3 درصدی نرخ فروش را نسبت به ماه گذشته شاهد هستیم.

شبهرن

شرکت در خرداد ماه 145 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش 28 درصدی داشته است. در اردیبهشت ماه فروش شرکت 200 میلیارد تومان و در فروردین ماه 75 میلیارد تومان بوده است. در خرداد ماه سال گذشته فروش شرکت 122 میلیارد تومان بوده است.

از لحاظ مقداری، شرکت در خرداد ماه 38.195 مترمکعب انواع روانکار فروخته است در اردیبهشت ماه 51091 متر مکعب فروخته بود.

نرخ فروش انواع روانکار در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت کمی افزایش داشته اما نسبت به نرخ فروش فروردین کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

شسپا

 بر مبنای این گزارش شرکت در خرداد ماه مبلغ 146 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 26 درصد کاهش را نشان میدهد. فروش شرکت در فروردین ماه 141 و در اردیبهشت ماه 197میلیارد تومان بوده است. در مجموع شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 485.6 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

مقدار فروش کل شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش 23 درصدی داشته است در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار فروش با کاهش 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

مقدار فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت که سهم 70 درصدی در مبلغ فروش دارند در خرداد ماه 19 هزار تن در اردیبهشت ماه 37 هزار تن و در فروردین ماه 26 هزار تن بوده است.

 نرخ فروش انواع روانکار در سال گذشته روندی صعودی داشته اما در ماههای ابتدایی سال 97 کمی کاهش یافته بود. در خرداد ماه افزایش 14 درصدی نرخ فروش را نسبت به ماه گذشته شاهد هستیم.

 

شنفت

بر مبنای این گزارش شرکت در خرداد ماه مبلغ 75.4 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 28 درصد کاهش را نشان میدهد. فروش شرکت در فروردین ماه 46.8 و در اردیبهشت ماه 104 میلیارد تومان بوده است. در مجموع شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 226 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 51 درصدی را نشان می دهد.

مقدار فروش کل شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش 40 درصدی داشته است این در حالی است که سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار فروش با افزایش 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

مقدار فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت که سهم 88 درصدی در مبلغ فروش دارند در خرداد ماه 18 میلیون لیتر در اردیبهشت ماه 30 میلیون لیتر و در فروردین ماه 13 میلیون لیتر بوده است.

نرخ فروش انواع روانکار در سال گذشته روندی صعودی داشته اما در ماههای ابتدایی سال 97 کمی کاهش یافته بود. در خرداد ماه افزایش 20 درصدی نرخ فروش را نسبت به ماه گذشته شاهد هستیم.