عنـوان تحلیل : بررسی گزارش خرداد ماه شرکتهای روانکار (شسپا، شنفت، شرانل، شبهرن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/04/06


بررسی گزارش خرداد ماه شرکتهای روانکار

 

شرانل

بر مبنای این گزارش شرکت در خرداد ماه مبلغ 119 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 11 درصد کاهش را نشان میدهد. فروش شرکت در فروردین ماه 58.2 و در اردیبهشت ماه 133 میلیارد تومان بوده است. در مجموع شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 310.8 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 34 درصدی را نشان می دهد.
 

e6a7c04SHERANOL1.jpg

 

 مقدار فروش کل شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش 14 درصدی داشته است این در حالی است که سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار فروش با افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
 

118b4b5SHERANOL2.jpg


مقدار فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت که سهم 90 درصدی در مبلغ فروش دارند در خرداد ماه 42 هزار مترمکعب در اردیبهشت ماه 50 هزار مترمکعب و در فروردین ماه 22 هزار مترمکعب بوده است.

نرخ فروش انواع روانکار در سال گذشته روندی صعودی داشته اما در ماههای ابتدایی سال 97 کمی کاهش یافته بود. در خرداد ماه افزایش 3 درصدی نرخ فروش را نسبت به ماه گذشته شاهد هستیم.

7aeb3d5SHERANOL3.jpg

 

شبهرن

شرکت در خرداد ماه 145 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش 28 درصدی داشته است. در اردیبهشت ماه فروش شرکت 200 میلیارد تومان و در فروردین ماه 75 میلیارد تومان بوده است. در خرداد ماه سال گذشته فروش شرکت 122 میلیارد تومان بوده است.
 

07f14baSHEBAHREN1.jpg

از لحاظ مقداری، شرکت در خرداد ماه 38.195 مترمکعب انواع روانکار فروخته است در اردیبهشت ماه 51091 متر مکعب فروخته بود.
 

c5ad8dcSHEBAHREN2.jpg


نرخ فروش انواع روانکار در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت کمی افزایش داشته اما نسبت به نرخ فروش فروردین کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

614cdf6SHEBAHREN3.jpg

شسپا

 بر مبنای این گزارش شرکت در خرداد ماه مبلغ 146 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 26 درصد کاهش را نشان میدهد. فروش شرکت در فروردین ماه 141 و در اردیبهشت ماه 197میلیارد تومان بوده است. در مجموع شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 485.6 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

 

811f952SHESPA1.jpg


مقدار فروش کل شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش 23 درصدی داشته است در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار فروش با کاهش 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
 

89b0990SHESPA2.jpg


مقدار فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت که سهم 70 درصدی در مبلغ فروش دارند در خرداد ماه 19 هزار تن در اردیبهشت ماه 37 هزار تن و در فروردین ماه 26 هزار تن بوده است.
 

cb21b3eSHESPA3.jpg


 نرخ فروش انواع روانکار در سال گذشته روندی صعودی داشته اما در ماههای ابتدایی سال 97 کمی کاهش یافته بود. در خرداد ماه افزایش 14 درصدی نرخ فروش را نسبت به ماه گذشته شاهد هستیم.
 

742203cSHESPA4.jpg

شنفت

بر مبنای این گزارش شرکت در خرداد ماه مبلغ 75.4 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 28 درصد کاهش را نشان میدهد. فروش شرکت در فروردین ماه 46.8 و در اردیبهشت ماه 104 میلیارد تومان بوده است. در مجموع شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 226 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 51 درصدی را نشان می دهد.

مقدار فروش کل شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش 40 درصدی داشته است این در حالی است که سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار فروش با افزایش 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

6fe4f2fSHENAFT2.jpgمقدار فروش انواع روانکار به عنوان محصولات اصلی شرکت که سهم 88 درصدی در مبلغ فروش دارند در خرداد ماه 18 میلیون لیتر در اردیبهشت ماه 30 میلیون لیتر و در فروردین ماه 13 میلیون لیتر بوده است.
 

dd24a0fSHENAFT3.jpg


نرخ فروش انواع روانکار در سال گذشته روندی صعودی داشته اما در ماههای ابتدایی سال 97 کمی کاهش یافته بود. در خرداد ماه افزایش 20 درصدی نرخ فروش را نسبت به ماه گذشته شاهد هستیم.

 

c8daa72SHENAFT4.jpg

 

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش