عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی های برخی شرکتهای سرمایه گذاری(وبانک، وخارزم، واتی، وصنعت، وتوسم، گوهران، وتوصا، وسبحان، وتوشه)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/04/09


برآورد ارزش خالص دارایی های برخی شرکتهای سرمایه گذاری

031c6fegoonagoon970409.jpg

توضیحات

1. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری از آخرین گزارش فعالیت ماهانه ارائه شده شرکتها مربوط به آذر ماه و آخرین صورت های مالی ارائه شده استفاده شده است.

2. در نماد وخارزم، برای برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی ارزش خالص دارایی شرکت توسعه مدیریت خوارزمی و شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان محاسبه شده و برای دیگر شرکتها ارزش آنها برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

3. در نمادهای گوهران، وتوصا،وسبحان و وصندوق ارزش پرتفوی غیر بورسی برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

4. در نماد واتی از   epsاعلامی شرکتها برای برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی استفاده شده است.

5. واتی در مجمع عمومی عادی سالانه خود در فروردین ماه اقدام به تقسیم 127 ریال سود کرده است که این مقدار در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی منتهی به اسفند 96 منظور نشده و برای محاسبه دقیقتر باید سود تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر کنیم.

6. وسبحان در مجمع عمومی عادی سالانه خود در اردیبهشت ماه اقدام به تقسیم 300 ریال سود کرده است که این مقدار در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی منتهی به فروردین 97 منظور نشده و برای محاسبه دقیقتر باید سود تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر کنیم.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش