عنـوان تحلیل : برآورد ارزش خالص دارایی های صنعت خودرو(خگستر، ختوقا، ورنا، وساپا، خبهمن)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/04/09


برآورد ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری خودرویی

b0d73aakhodro970409.jpg

توضیحات

1. در محاسبات تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت خگستر از NAV  شرکت سمند و برای باقی شرکتها از EPS برآوردی شرکتها استفاده شده است.

3. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت خبهمن از NAV  شرکت های اعتمادجم، سرمایه گذاری پویا مهستان و شرکت کیا مهستان و برای باقی شرکتها از EPS برآوردی شرکتها استفاده شده است.

4. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت ختوقا ، وساپا و ورنا از EPS اعلامی شرکتها استفاده شده است.

5. ختوقا در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در خرداد ماه، مبلغ 750 ریال سود تقسیم کرده است که چون این مقدار در صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه 96 منظور نشده مبلغ تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش