عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد سه ماهه ابتدای سال مالی 97 شرکتهای پتروشیمی اوره ساز و متانولی

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/04/09


شرکت پتروشیمی خراسان گزارش عملکرد خردادماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش خراسان در ماه مذکور 31150 تن آمونیاک تولید نموده است که 27034 تن از آن در واحد اوره و 1343 تن در واحد ملامین مصرف شده است و 1917 تن را به فروش رسانده است.

تولید اوره در ماه خرداد 52904 تن و مقدار فروش 43981 تن بوده است. میانگین نرخ فروش هر تن اوره با افزایش 6 درصدی به 9802 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش هر تن اوره صادراتی 11416 هزار ریال گزارش شده است. سهم اوره حمایتی ، صادراتی و صنعتی از مقدار فروش در ماه خرداد به ترتیب 29، 66 و 6 درصد می باشد.

مبلغ فروش در خرداد ماه 533 میلیارد ریال می باشد که 431 میلیارد ریال از محل فروش اوره می باشد.

مجموع تولید آمونیاک در سه ماهه ابتدای سال جاری 91344 تن می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل بدون تغییر می باشد و مقدار فروش آمونیاک کاهش 5 درصدی داشته است.

مقدار تولید اوره در فصل اول سال جاری 156378 تن می باشد و مقدار فروش 126550 تن گزارش شده است. مقدار تولید و فروش به ترتیب کاهش 1 و 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

میانگین نرخ فروش هر تن اوره در سه ماهه امسال 9121 هزار ریال بوده است. سهم اوره حمایتی، صادراتی و صنعتی از کل مقدار فروش اوره به ترتیب 40، 53 و 6 درصد بوده است.

مجموع مبلغ فروش در سه ماهه ابتدایی 1524 میلیارد ریال می باشد که افزایش 28 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

 

6640281خ1.png

 

c49cf6aخ2.png

 

0ff92c3خ3.png

 

پتروشیمی کرمانشاه گزارش فعالیت خردادماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش کرماشا در ماه مذکور 36596 تن آمونیاک را تولید نموده و 533 تن را به فروش رسانده است.

مقدار تولید و فروش اوره نیز به ترتیب 63852 تن و 17117 تن می باشد. 8950 تن اوره کشاورزی، 6417 تن فروش داخلی اوره و 1750 تن اوره صادراتی می باشد. نرخ فروش اوره صادراتی 13779 هزار ریال می باشد که با دلار تک نرخی هر تن اوره را با نرخ 328 دلار صادر نموده است و نسبت به اردیبهشت ماه با رشد 32 درصدی همراه شده است.

کل مبلغ فروش خردادماه 143 میلیارد ریال می باشد. مبلغ فروش اردیبهشت ماه 613 میلیارد ریال و فروردین ماه 734 میلیارد ریال گزارش شده است. مقدار فروش اوره در ماه خرداد 17117 تن، در اردیبهشت ماه 67644 تن و در فروردین ماه 79186 تن بوده است که روند مقدار فروش و مبلغ فروش نزولی می باشد.

کرمانشاه در سه ماهه ابتدای سال توانسته 108581 تن آمونیاک و 190889 تن اوره را تولید نماید. مقدار فروش اوره 163947 تن بوده و 34 درصد از آن اوره کشاورزی، 8 درصد اوره داخلی و 58 درصد اوره صادراتی می باشد.

مقدار فروش اوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش داشته است. مبلغ فروش سه ماهه 1490 میلیارد ریال می باشد که به دلیل نرخ فروش بالاتر، افزایش 20 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.

میانگین نرخ فروش اوره صادراتی 10706 هزار ریال گزارش شده است.

 

2276d50Ù¾1.png

 

174a95dÙ¾2.png

 

0e1982bÙ¾3.png

 

شرکت پتروشیمی پردیس گزارش فعالیت خردادماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 165128 تن آمونیاک تولید نموده است و 14350 تن را به فروش رسانده است.

میزان تولید اوره 220091 تن بوده است که 9846 تن در داخل به فروش رسیده است و در این ماه فروش صادراتی نداشته است.

مجموع مبلغ فروش در خردادماه 224 میلیارد ریال می باشد.

کل مقدار تولید آمونیاک در نه ماهه به میزان 1209964 تن بوده و 215374 تن را به فروش رسانده است. میزان تولید اوره 1764443 تن و میزان فروش 1593790 تن می باشد.

میانگین نرخ فروش صادراتی در نه ماهه به 10202 هزار ریال رسیده است.

کل مبلغ فروش تا کنون بالغ بر 17061 میلیارد ریال می باشد و توانسته 71 درصد از آخرین بودجه را پوشش دهد.

 

383ffdaÚ©1.png

 

5ce68ecÚ©2.png

 

4846b75Ú©3.png

شرکت پتروشیمی زاگرس گزارش عملکرد خرداد ماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش زاگرس در ماه مذکور 242289 تن متانول تولید نموده و 228591 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن متانول 17329 هزار ریال گزارش شده است که با دلار تک نرخی 42000 ریالی هر تن متانول را 413 دلار به فروش رسانده است.

مبلغ فروش در خردادماه 4036 میلیارد ریال می باشد که 3961 میلیارد ریال مربوط به فروش متانول و مابقی مربوط به فروش بخار می باشد.

کل تولید متانول در سه ماهه ابتدای سال 583840 تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 26 درصدی دارد. مقدار فروش سه ماهه 607687 تن بوده است که نسبت به دوره سه ماهه سال قبل کاهش 20 درصدی دارد. میانگین نرخ فروش سه ماهه 16385 هزار ریال می باشد.

مجموع مبلغ فروش فصل بهار 10134 میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 21 درصدی همراه شده است.

 

7aa25b6ز1.png

3d285bdز2.png

 

33b74baز3.png

پتروشیمی خارک آمار تولید و فروش خردادماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 1845 میلیارد ریال انواع محصولات را به فروش رسانده است. 536 میلیارد ریال مربوط به فروش متانول بوده است. مقدار تولید متانول  در خردادماه 59885 تن می باشد که 31226 تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش هز تن متانول با کاهش 5 درصدی نسبت به اردیبهشت ماه به 17156 هزار ریال رسیده است.

میزان تولید بوتان 14909 تن و مقدار قروش 20877 تن گزارش شده است. نرخ فروش هر تن بوتان 21078 هزار ریال و رشد 21 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

شخارک همچنین 10899 تن  پروپان را تولید و 16042 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن پروپان 20976 هزار ریال می باشد که افزایش 19 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

میزان تولید پنتان 7738 تن و مقدار فروش 20614 تن می باشد. نرخ فروش 25839 هزار ریال گزارش شده است.

مقدار تولید متانول در سه ماهه ابتدای سال 125280 تن و مقدار فروش 139862 تن می باشد که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 28 و 22 درصدی داشته اند. مقدار تولید و فروش بوتان نیز به ترتیب کاهش 13 درصدی و افزایش 11 درصدی داشته است.

مجموع مبلغ فروش  از ابتدای سال مالی تا کنون 4672 میلیارد ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 31 درصد افزایش یافته است

 

1caf2bfشخ1.png

 

74444f5شخ2.png

 

f5c1386شخ3.png

 

زهرا صداقت 

واحد سرمایه گذاری و آموزش