عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه شرکتهای پتروشیمی پلیمر ساز و مقایسه آنها با سال مالی 96

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/04/10


گزارش عملکرد شرکتهای پتروشیمی پلیمرساز در خرداد ماه 1397 و مقایسه آن با سال گذشته

پتروشیمی جم

شرکت در خرداد ماه مبلغ 583 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته افزایش 28 درصدی داشته است. شرکت در مدت مشابه سال گذشته 398 میلیارد تومان فروش داشته است.
در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 شرکت در مجموع 1590 میلیارد تومان فروش داشته است.

 

42ae55bjam1.jpg

263c8f0jam2.jpg18bbe3bjam3.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در خرداد ماه 153.283 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است در فروردین ماه 148.978 و در اردیبهشت ماه 131.453 تن محصول فروخته شده بود در خرداد ماه سال گذشته کل فروش شرکت 156.217 تن بوده است.

59064d1jam4.jpg

bfab2aejam5.jpg

ed984c5jam6.jpg


اتیلن و پلی اتیلن سنگین محصولات اصلی شرکت هستند که سهم بیش از 70 درصدی در مبلغ فروش شرکت دارند. فروش این محصولات در خرداد ماه با افزایش در مقدار و مبلغ فروش همراه بوده است اما نرخ فروش آنها تغییر محسوسی نسبت به ماه گذشته نداشته است.

50ed461jam7.jpgc64ca72jam8.jpg

پتروشیمی شاراک

شرکت در خرداد ماه مبلغ 283 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش 31 درصدی داشته است. شرکت در خرداد ماه سال گذشته 220 میلیارد تومان فروش داشته است. شرکت در فروردین ماه 264 میلیارد تومان و در اردیبهشت ماه 404 میلیارد تومان فروش داشته است.

3f07c6csharak1.jpg

eff0030sharak2.jpg


در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 شرکت در مجموع 952 میلیارد تومان فروش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته فروش شرکت 609 میلیارد تومان بوده است.
 

از لحاظ مقداری شرکت در خرداد ماه 66.068 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است در فروردین ماه 62.129و در اردیبهشت ماه 97.411 تن محصول فروخته شده بود در خرداد ماه سال گذشته کل فروش شرکت 74.071 تن بوده است. در سه ماهه مجموع کل فروش شرکت 225.626 تن بوده است که نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 96 مقدار فروش 9 درصد افزایش داشته است.

73e507asharak3.jpg

2598e13sharak4.jpg

 

پلی اتیلن سنگین محصول اصلی شرکت هستند که سهم 20 درصدی در مبلغ فروش شرکت دارد. روند نرخ فروش در سال 97 تا اینجای کار نزولی بوده است.

f395023sharak5.jpg

پتروشیمی مارون

شرکت در خرداد ماه مبلغ 402 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته افزایش 50 درصدی داشته است. شرکت در خرداد ماه سال گذشته 416 میلیارد تومان فروش داشته است. شرکت در فروردین ماه 504 میلیارد تومان و در اردیبهشت ماه 267 میلیارد تومان فروش داشته است.

 


در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 شرکت در مجموع 1173 میلیارد تومان فروش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته فروش شرکت 1219 میلیارد تومان بوده است.
 

b186e27maron1.jpg

0789031maron2.jpg

e865906maron3.jpg

از لحاظ مقداری شرکت در خرداد ماه 114.376 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است در فروردین ماه 139.740و در اردیبهشت ماه  62.401تن محصول فروخته شده بود در خرداد ماه سال گذشته کل فروش شرکت 151.523 تن بوده است. در سه ماهه مجموع کل فروش شرکت 316.517 تن بوده است که نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 96 مقدار فروش 30 درصد کاهش داشته است.

cd16dd8maron4.jpg

c9f1e19maron5.jpg

95673f6maron6.jpg

اتیلن و پلی اتیلن سنگین محصولات اصلی شرکت هستند که سهم حدود 30 درصدی در مبلغ فروش شرکت دارد. نرخ فروش اتیلن که با افزایش قابل توجهی در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه همراه بود در خرداد ماه کاهش داشته است. اما نرخ فروش پلی اتیلن سنگین تغییر قابل ملاحظه ای نسبت به دو ماه گذشته نداشته است.

9f38f5fmaron7.jpg

453f404maron8.jpg

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش