عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان (شپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/11


چارت روزانه: یک حمایت و مقاومت های مسیر رشد:

در یک سناریو موج 5 از 5  را به بازار شپنا بدهکار است و در حال تکمیل اصلاح ریز موج های 2 از 5  بوده است.

به نظر میرسد با رعایت حد ضرر معتبر 405 قابل بررسی باشد .

مقاومت های مهم نزدیک: 505-555-665 لحاظ گردد. 

d275352شپنا.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش