عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال چادر ملو (کچاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/13


به روز رسانی یک سناریو:

95c8848کچاد.png

 

 

در به روز رسانی کچاد مشاهده میشود

موج انگیزشی C بزرگ در حال تکمیل است و کچاد به محدوده 300 رسیده  و بالای این عدد تثبیت شده است .

این محدوده مهم بوده  و پس از اصلاح موج 4 یک  موج در جهت افزایش قیمتدر قالب 5 از  5 خواهیم داشت. مقاومت های مهم : 350 و 410-500 است .

حمایت معتبرنزدیک 300 وسپس 270 است. 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش