عنـوان تحلیل : گزارش روزانه شنبه 16 تیر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1397/04/16


eaa79df0416.jpg

7820d0d0416.2.jpg

c0fbcd10416.3.jpg

4397c910416.4.jpg

82d825b0416.5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش