عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/17


به روز رسانی تحلیل پیشین. تکمیل 5 موج صعودی در قالب A تا سال 2017 و سپس اصلاح زمانبر یک سال اخیر سهم در قالب B هستیم. WXY را برای این حرکت در نظر داریم که موج Y از آنیم.

8a23960kima.png

حمایت ها: 600-481

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش