عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/20


کرمان در یک سناریو در نمای روزانه:

537eff3v.png

 

 

مشاهده میشود در تکمیل Cاز B بزرگ میتواند یک رشد موقت  5 موجی داشته باشد.

حمایت کف کانالیزه در 440-450

و مقاومت های مشخص شده در چارت لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش