عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/23


سناریوی شمارش و یک حمایت به عنوان حد ضرر:

در بلند مدت نمای سهم را کانالیزه شده مشاهده می نمایید. کل حرکت چند ساله سهم WXY در نظر گرفته شده است.

موج Y هستیم . اگر B را تمام شده بدانیم. موج C در جهت رشد سهم را تکمیل مینماید. اصلاح اخیر سهم 2 از 5 موج C -Y است.

حمایت 295 را حد ضرر قرار دهید. مقاومت هابه ترتیب: 390- میان مدت480 لحاظ گردد. 

c87d5c3کطبسسسسسس.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش