عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی خارک (شخارک)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/24


روند شخارک با دید سهامداری طی یک سال با یک سناریوی احتمالی  به روز رسانی شده است:

 

مشاهده میشود در حال تکمیل موج 3 بزرگ هستیم. ریز موج 5 آن اخیرا شکل میگیرد که خود دارای 5 ریز موج است. اصلاح موقت و سپس رشد اخر موج 3 را خواهیم داشت. پس از آن یک اصلاح زمانبر در قالب موج 4 بزرگ داریم.

مقاومت های مهم: 32800-36200 است. 

حمایت معتبر نزدیک: 27900 و سپس 23690 می باشد که فعلا بعید است حمایت اول شکسته شود. 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش

612a7dcشخارک.png