عنـوان تحلیل : گزارش روزانه یکشنبه 24 تیر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1397/04/24


110fcbd51.jpg

c00849b52.jpg

1695ad253.jpg

a64f99754.jpg

6137a2255.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش