عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/26


خوساز  در یک کانالیزه صعودی. پس از اصلاح روزهای اخیر امروز مورد توجه است.

به نظر میرسد میل به اصلاح زیر 300 نداشته است ولی در نهایت در تکمیل سناریوی احتمالی A از Y است و حمایت و مقاومت نزدیک:

حمایت: 260- 280 جهت نوسانات کوتاه مدت حد ضرر قرار گیرد.

مقاومت: 390-445 کوتاه مدت  و 625 بلند مدت مهم است.

 

1196115khosssss.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش