عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/30


ولصنم:

در تکمیل موج Y بلند مدت از سناریوی ماست و به نظر میرسد با رعایت حد حمایت 113- 120 میتواند یک رشد را میان مدت داشته باشد. افزایش حجم معاملات برای شروع رشد در سهم مهم  میباشد. تایم فریم هفتگی است و مقاومت های مهم 145 و 165 لحاظ گردد. 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش