عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/30


ولبهمن و یک حمایت نزدیک:

طی یک سال اخیر شاهد اصلاح  قیمتی از 215 حدودی تا 150 بودیم و کم کم همراه با واگرایی مثبت در حال شکل گیری  انتظار داریم در تکمیل Y سهم به محدوده اولیه 148 حدودی واکنش مثبت نشان دهد و شاهد برگشت سهم و تقاضا با دید میان مدت در ولبهمن باشیم.  در صورت شکست حمایت 148- دومین محدوده حمایتی 130 معتبر است. 

مقاومت های مهم میان مدت : 185-190و سقف قبلی لحاظ گردد. 

8c45503valebahman.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش