عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/31


وتوصا:

یک موج صعودی برای سهم از حمایت 135- 140  با رعایت حد ضرر 124 تومان می توان لحاظ نمود. مقاومت های مهم این سهم : 200 و 230 حدودی است. 

b0ce492وتوصا.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش