عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال زامیاد(خزامیا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/31


به روز رسانی یک سناریو: 

همچنان در دو ماه اخیر ریز موج های B از Y تکمیل می گردد  و به نظر میرسد با کمی اصلاح زمانی بیشتر و نه قیمتی با رعایت حد حمایت 60 تومان می تواند سهم یک روند رشد میان مدت در قالب C از Y را طی نماید. 

64a3e8bkhezamyaaaaaaaaaaaaa.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری وآموزش