عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/01


خگستر در یک سناریوی محتمل:

b197fe9kheggggggg.png

 

 

در بلند مدت  پس از اتمام این (B) فرسایشی این سهم یک (C) به بازار بدهکار خواهد بود تا Y الگوی کامپلکس این سهم در این سناریو تکمیل گردد...

 

حد ضرر و حمایت معتبر محدوده: 215 است که نفوذ به این محدودهبرای سهم اتفاق نیفتاده است . اگر این حمایت شکسته شود کف دوم مشکی رنگ حمایت دوم تلقی می گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش