عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال داروسازي‌ اكسير (دلر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/01


دلر و یک سناریو

 

8f0cccbدلر.jpg

در تایم فریم هفتگی دلر را مشاهده می نماید. سهم با کف حمایتی 305 تومان  مورد توجه بازار است. به نظر میرسد با توجه به واگرایی مثبت در مک دی این رشد در یک سناریو میتواند 3 موجی موج D از مثلث (B) باشد. 

مقاومت های مهم کوتاه مدت و  میان مدت: 495-535 و سپس  در صورت تثبیت بالای این عدد سقف قبلی در 630 مهم است.