عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) و صنعتی و معدنی چادرملو(کچاد) و پتروشیمی زاگرس(زاگرس) شرکت بافق (کبافق) شرکت باما(کاما)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/03


شرکت پتروشیمی پردیس گزارش فعالیت تیرماه خود را منتشر نمود.

بر اسا س این گزارش در ماه مذکور 179979 تن آمونیاک و 268978 تن اوره تولید نموده است. مقدار فروش اوره 205529 تن بوده است. میانگین نرخ فروش اوره صادراتی 9105 هزار ریال می باشد. مبلغ فروش تیرماه 2172 میلیارد ریال می باشد.

مقدار تولید کل آمونیاک در چهارماهه امسال به میزان 1389943 تن و کل تولید ایران 2033421 تن و مقدار فروش اوره 10832747 تن بوده است.
میانگین نرخ فروش هر تن اوره صادراتی 10019 هزار ریال گزارش شده است.

 

میانگین نرخ فروش هر تن اوره صادراتی 10019 هزار ریال گزارش شده است. مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال مالی تا کنون بالغ بر 19531 میلیارد ریال می باشد.  که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد را نشان میدهد که به دلیل افزایش در مقدار فروش و نرخ فروش می باشد.

 

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو گزارش فعالیت تیرماه خود را منتشر نمود .

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 768499 تن کنسانتره آهن را تولید نموده ، 144671 تن را در واحد گندله سازی مصرف نموده و 521437 تن را به فروش رسانده است.  میانگین نرخ فروش هر تن کنسانتره 3137 هزار ریال بوده است.مقدار تولید گندله 164116 تن و مقدار فروش 140491 تن بوده است. میانگین نرخ فروش هر تن گندله 4216 هزار ریال می باشد.

مقدار تولید فولاد 78131 تن و مقدار فروش 75589 تن و نرخ فروش 26642 هزار ریال گزارش شده است. مبلغ فروش تیرماه بالغ بر 4326 میلیارد ریال می باشد.

مجموع مقدار تولید و فروش کنسانتره سنگ اهن در چهارماهه امسال به ترتیب 2959586 تن و 1828205 تن می باشد. مجموع مقدار تولید و فروش گندله 1213390 تن و 1086127 تن می باشد. مقدار تولید و فروش فولاد از ابتدای سال تا کنون 283837 تن و 267426 تن می باشد.

مجموع مبلغ فروش در چهارماهه 17172 میلیارد ریال می باشد که 5569 میلیارد ریال از محل فروش کنسانتره سنگ آهن، 6204 میلیارد ریال از محل فروش فولاد و 4999 میلیارد ریال مربوط به فروش گندله می باشد.

 

b4cba43چ1.png

 

407aeffچ2.png

 

8920f88چ3.png

 

f92505dچ4.png

 

fca25f2چ5.png

 

کبافق گزارش تیرماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور تنها تولید داشته و فروشی نداشته است. در تیرماه 1681 تن کنسانتره روی و 155 تن کنسانتره سرب تولید نموده است. مجموع تولید کنسانتره روی در چهارماهه 6097 تن بوده و فروشی نداشته است. مجموع تولید و فروش کنسانتره سرب نیز به ترتیب 659 تن و 1057 تن بوده است. میانگین نرخ فروش هر تن کنسانتره سرب 43903 هزار ریال گزارش شده است. مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 46 میلیارد ریال می باشد این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل فروشی نداشته است.

 

کاما آمار تولید و فروش تیرماه خود را منتشر نمود.

 بر اساس این گزارش در ماه مذکور 2300 تن کنسانتره سولفور روی، 2400 تن کربنات روی و 374 تن شمش روی تولید نموده است و فروشی نداشته است. 4743 ریال از مبلغ فروش تیرماه مربوط به فروش ما های قبل سولفور روي، سرب و شمش روي مي‌باشد. میزان تولید و فروش سایر محصولات 11724 تن بوده است.مجموع مبلغ فروش تیرماه 8495 میلیون ریال می باشد.

در چهارماهه ابتدای سال 9150 تن کنسانتره سولفور روی تولید و 913 تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید و فروش کربنات روی 2400 تن و 2568 تن می باشد. میزان تولید و فروش شمش روی نیز 1123 تن و 896 تن بوده است. تولید کل کنسانتره سولفور سرب نیز 4010 تن بوده است.

مجموع مبلغ فروش 226 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 درصد کاهش داشته است.

 

23a5225Ú©1.jpg

 

1c4924bÚ©2.jpg

 

پتروشیمی زاگرس آمار تولید و فروش تیرماه خود را منتشر نمود.

 بر اساس این گزارش در ماه مذکور 301474 تن متانول تولید و 265773 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن متانول 16908 هزار ریال گزارش شده است. مبلغ فروش تیرماه 4601 میلیارد ریال می باشد.

مجموع تولید متانول از ابتدای سال تا کنون 885314 تن و مقدار فروش 873460 تن می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 17 و 20 درصدی داشته است.

میانگین نرخ فروش در چهارماهه 16544 هزار ریال می باشد.

مجموع مبلغ فروش 14735 میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.

9c87cf7ز1.png

 

0764b54ز2.png

 

ea67bcdز3.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش