عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور) کالسیمین(فاسمین) پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا) سرب و روی ایران(فسرب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/06


شرکت فرآوری مواد معدنی ایران گزارش تیرماه خود را منتشر نمود.

 فرآور در ماه مذکور 451 تن شمش روی تولید نموده و 566 تن را به فروش رسانده است که 422 تن از آن صادراتی بوده است.


 ارز حاصل از فروش صادراتی به میزان 1289000 دلار بوده که با نرخ تسعیر 42000 ریال به ازا هر دلار گزارش شده است.

 میانگین نرخ فروش تیرماه با کاهش 15 درصدی نسبت به ماه قبل به 151085 هزار ریال رسیده است.

 مبلغ فروش تیرماه 86 میلیارد ریال می باشد.

کل مقدار تولید در چهارماهه 2668 تن و مقدار فروش 1891 تن می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 10 و 19 درصدی داشته است.

مبلغ فروش از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 302 میلیارد می باشد که نسبت به چهار ماهه ابتدای سال گذشته رشد 30 درصدی را نشان می دهد.

 

شرکت کالسیمین گزارش فعالیت تیرماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 17578 تن کنسانتره روی خام، 4017 تن کنسانتره روی پخته تولید نموده است.


 مقدار تولید شمش روی 3070 تن و مقدار فروش 2780 تن بوده است. میانگین نرخ فروش هر تن شمش روی با افزایش سه درصدی نسبت به ماه قبل به 150337 هزار ریال رسیده است.

مقدار تولید و فروش کنسانتره سرب نیز به ترتیب 498 تن و 453 تن بوده است.


مبلغ فروش تیرماه 474 میلیارد ریال می باشد.

 مقدار تولید کنسانتره روی خام در چهارماهه سال جاری 59556 تن، کنسانتره روی پخته 23989 تن می باشد.

 مقدار تولید و فروش شمش روی نیز به ترتیب 11967 تن و 11021 تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 5 و 18 درصدی داشته است.

مقدار تولید کنسانتره سرب 1800 و مقدار فروش 1807 تن بوده است.

کل مبلغ فروش از ابدای سال تا کنون بالغ بر 1915 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 27 درصدی همراه شده است.

 

پتروشیمی کرمانشاه آمار تولید و فروش تیرماه خود را منتشر نمود.

 بر اساس این گزارش در ماه مذکور 36325 تن آمونیاک و 63176 تن اوره تولید نموده است.


 مقدار فروش اوره 29276 تن می باشد که 9578 تن فروش صادراتی بوده است. میانگین نرخ فروش صادراتی 14285 هزار ریال می باشد که نسبت به ماه قبل افزایش 4 درصدی داشته است.

 مبلغ فروش تیرماه بالغ بر 271 میلیارد ریال می باشد.

 مقدار تولید آمونیاک از ابتدای سال تا کنون 144906 تن و مقدار تولید اوره 254065 تن بوده است.


 مقدار فروش اوره 193223 تن و نرخ فروش صادراتی به طور میانگین 11036 هزار ریال می باشد.

مقدار تولید آمونیاک و اوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقریبا بدون تغییر می باشد و مقدار فروش اوره با رشد 18 درصدی همراه بوده است.

 مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون 1761 میلیارد است که به واسطه افزایش مقدار فروش و نرخ فروش با رشد 24 درصدی همراه شده است.

 

شرکت سرب و روی ایران آمار تولید و فروش تیرماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 410 تن شمش سرب تولید و 480 تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش هر تن شمش سرب 164789 هزار ریال می باشد.

 مقدار تولید شمش روی 746 تن و فروشی نداشته است.


مبلغ فروش تیرماه 92425 میلیون ریال می باشد.

مقدار تولید و فروش شمش روی از ابتدای سال تا کنون به ترتیب 1920 تن و874 تن می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 15 و 50 درصدی داشته است. میانگین نرخ فروش هر تن شمش روی 173969 هزار ریال گزارش شده است.

مقدار تولید فروش کل شمش سرب نیز به ترتیب 1597 تن و 1396 تن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 81 و 68 درصدی را داشته است.

 مبلغ فروش کل 403379 میلیارد ریال می باشد که با رشد 55 درصدی نسبت به چهارماهه سال گذشته همراه شده است.

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش