عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه نمادهای: کنور، پکرمان، خپارس، فخاس، فباهنر، فروس، پکویر

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/06


کنور
گزارش فعالیت تیر ماه

شرکت در ماه جاری موفق به فروش 27 میلیارد تومان از انواع محصولات شده است. مجموع مبلغ فروش شرکت در 4 ماه نخست سال برابر با 128 میلیارد تومان بوده است. که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با 69 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد 82 درصدی مبلغ فروش در سال جاری دارد.
 مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 84 هزار تن بوده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال 412 هزار تن بوده است.
مقدار فروش گندله شرکت در این ماه 21 هزار تن بوده است و مجموع فروش آن نیز به 65 هزار تن رسیده است. که تا کنون توانسته است 14 درصد از مقدار پیش بینی شده فروش شرکت را محقق سازد.

 

3da16f750.jpg

 

576012751.jpg

پکرمان

گزارش فعالیت تیر ماه
 

مبلغ فروش شرکت در تیر ماه 99 میلیارد تومان بوده است که این رقم در تیر 96، 76 میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی 357 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 30 درصدی همراه بوده است.
مقدار فروش شرکت در تیر 97، 7748 تن بوده است همچنین مجموع فروش شرکت 28هزار تن بوده است. که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 17 درصدی همراه بوده است.
نرخ فروش محصولات شرکت در تیرماه نسبت به میانگین 3 ماهه گذشته با رشد همراه بوده است. به طور مثال نرخ فروش تایر رادیال و بایاس هر کدام با رشد 4 و 5 درصدی همراه بوده اند.

81ef32f52.jpg

b4605b853.jpg

 

خپارس

گزارش فعالیت تیر ماه 


مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 643 میلیارد تومان می باشد، همچنین مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال به 1998 میلیارد تومان رسیده است.که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 1598 میلیارد تومان بوده است با رشد 25 درصدی همراه بوده است.
مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری 18951 دستگاه بوده است، همچنین مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال به 66231 دستگاه رسیده است.
نرخ فروش گروه رنو در تیر ماه نسبت به میانگین سه ماه گذشته با رشد 5 درصدی همراه بوده است. نرخ فروش سایر محصولات تقریبا بدون تغییر بوده است.

 

50efcf554.jpg

8cfea8c55.jpg

فخاس
گزارش فعالیت تیر ماه 

مبلغ فروش شرکت در تیر ماه برابر با 191 میلیارد تومان بوده است، همچنین مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی برابر با 819 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه با رشد خوب 66 درصدی همراه شده است.

مقدار فروش شرکت نیز در تیر ماه 85 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه که 127 هزار تن بوده است با کاهش همراه بوده است. که این نشان از آن دارد که افزایش مبلغ فروش شرکت نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش نرخ فروش شرکت می باشد.

نرخ های فروش شرکت در تیر ماه نسبت به میانگین 3 ماهه ابتدایی سال با رشد خوبی همراه بوده است.

0314f4657.jpg

فباهنر
گزارش فعالیت تیر ماه 

بر اساس این گزارش، مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 68 میلیارد تومان می باشد. همچنین مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال به 187 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته که 145 میلیارد تومان بوده است رشد 29 درصدی داشته است.
مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری 2525 تن بوده است و مجموع 4 ماه نخست سال نیز 5501 تن بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با کاهش 30درصدی همراه بوده است. که نشان از این دارد که افزایش مبلغ فروش شرکت به دلیل رشد نرخ فروش محصولات در سال جاری نسبت به اسفند ماه سال 96 می باشد.
نرخ فروش محصولات نیز در تیر ماه نسبت به ماه گذشته با رشد همراه بوده است.

0cc0d0558.jpg

9e33ce459.jpg

 

 

فروس

گزارش فعالیت تیر ماه 

 مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 13 میلیارد تومان می باشد. مجموع فروش شرکت نیز در 4 ماه نخست سال برابر با 44 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که مبلغ 24 میلیارد تومان بوده است با رشد 81 درصدی همراه بوده است.
مقدار فروش شرکت در تیر ماه 2997 تن بوده است و مجموع مقدار فوش شرکت نیز 10000 تن بوده است که این عدد نسبت به سال گذشته با رشد 37 درصدی همراه شده است.
نرخ فروش فروسیلیسیم در ماه جاری نسبت به میانگین 3 ماه گذشته با رشد 12 درصدی همراه بوده است اما نسبت به خرداد با کاهش همراه بوده است.

 

7e71a2060.jpg

c648edb61.jpg

پکویر

شرکت کویر تایر با نماد پکویر گزارش عملکرد تیر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 15 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 4 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 143 میلیارد تومان رسیده (معادل 35 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 267 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی گذشته شرکت مبلغ 362 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 97 مبلغ 410 میلیارد تومان می باشد.

 

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش